disclaimer

Accountants voor de Gezondheidszorg B.V. is statutair gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de K.v.K Midden-Nederland onder nummer 30085488.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie is verboden voor anderen dan de geadresseerde[n] en voor hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen. Bent u niet de geadresseerde of bent u niet gerechtigd tot kennisneming? Dan is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en verzoeken wij u dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben wij op verantwoording(en) die in dit bericht of in enige bijlage zijn opgenomen geen accountantscontrole toegepast.