privacybeleid 2017-12-01T10:00:55+00:00

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer
Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.

Dat is ook mede de reden dat het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken een gedragscode hebben opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens. Die gedragscode genaamd ‘Gedragscode Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen’ is een uitwerking van de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De integrale tekst van deze code en de toelichting zijn te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars.

De regels van de wet en de gedragscode worden bij al onze activiteiten en door alle verzekeringsinstellingen in onze groep nageleefd. Op deze pagina kunt u informatie terugvinden omtrent de omgang met uw persoonsgegevens en de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de AGZ website.

Principes van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren financiële diensten en/of andere diensten. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per dienst verschillen.

Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het ledenbestand.

Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat bij elke soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen en dat zijn bijvoorbeeld strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. We zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor één of meer van onze diensten en/of producten.

Inzage en correctie
Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekt overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek moet aan de directie worden gedaan. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze bezoekt.

Recht van verzet
Verder wijzen wij u erop dat, indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, u dit kosteloos, schriftelijk (of op een bepaalde elektronische wijze) kunt melden aan: AGZ, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht.

Bent u van mening dat in strijd met de reeds eerder genoemde gedragscode wordt gehandeld, dan kunt u zich wenden tot het Kifid (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070-333 8 999) of u kunt zich wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens of de gewone rechter.

Contact met AGZ

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Bel met AGZ: 030 307 4960

E-mail met AGZ: info@agz.nl

contact met agz

Hebt u een vraag of opmerking? Vul u dan het contactformulier in.
U ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
Bel AGZ E-Mail met AGZ