voorwaarden & disclaimer

Op deze pagina kunt u informatie terugvinden omtrent de omgang met uw persoonsgegevens en de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de internetsite.

Gebruiksvoorwaarden AGZ internetsite

1) Definities:

  • Bezoeker = degene die de AGZ internetsite bezoekt
  • Informatie = gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, bestanden, enz. die op de AGZ internetsite worden aangeboden
  • AGZ = AGZ (Accountants voor de gezondheidszorg BV)
  • AGZ internetsite = de internetsite van AGZ, zowel in het Nederlands als in andere talen
  • Site Voorwaarden = deze voorwaarden, die op het bezoeken van de AGZ internetsite van toepassing zijn
  • Accountants voor de gezondheidszorg BV (KvK nr. 30085488) is statutair gevestigd te Utrecht.

2) Eigendoms- en gebruiksrechten
2.1 Alle Informatie, die op de AGZ internetsite wordt aangeboden, is en blijft eigendom van AGZ of van leveranciers van AGZ. De Informatie is beschermd door rechten van industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.

2.2 De Bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AGZ -anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de AGZ internetsite en enige andere, welke dan ook, (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk.

AGZ heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot AGZ internetsite te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.

3) Aansprakelijkheid
3.1 AGZ staat er niet voor in dat de Informatie op de AGZ internetsite steeds juist en volledig is; AGZ is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden.

3.2 De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de Informatie en de Bezoeker zelf zal de Informatie op juistheid toetsen, indien dat voor de Bezoeker van belang is.

3.3 AGZ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruiken van de Informatie op de AGZ internetsite.

3.4 AGZ staat er niet voor in dat de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en AGZ vrijwaart de Bezoeker of derden niet terzake.

3.5 AGZ is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor informatie, internetsites, enz. van derden, AGZ is ook niet aansprakelijk als deze verkregen of benaderd kunnen worden via hyperlinks en dergelijke via de AGZ site.

3.6 Indien via de AGZ internetsite transacties tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is AGZ op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Site Voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en AGZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

3.7 De door AGZ op/via de internetsite van AGZ verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.<

4) Overeenkomsten en Dienstverlening via Internet
4.1 Indien er een zogenaamde koop op afstand wordt gesloten c.q. indien er diensten op afstand worden verleend, zal dit geschieden conform de Europese Richtlijn Contracteren op Afstand, ingevoerd als artikel 7:46a e.v. Burgerlijk Wetboek.

4.2 AGZ sluit alleen overeenkomsten met haar (aspirant-)leden.

5) Gebruiksvoorwaarden van de AGZ internetsite
5.1 Als u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

6) Externe tools & meetgegevens
De AGZ internetsite is technisch verbonden met systemen van derde partijen. Dit betekent dat bij het opvragen van een pagina uw webbrowser mogelijk ook contact maakt met de systemen en cookies van de derde partijen. AGZ is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

AGZ houdt op haar internetsite gegevens van uw bezoek bij. Dit gebeurt ter verbetering van de internetsite. AGZ maakt onder meer gebruik van de software van Nedstat en Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de internetsite te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de internetsite (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de internetsite gebruikt, rapporten over de internetsite-activiteit op te stellen voor internetsite-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetsite-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze internetsite kunt benutten. Door gebruik te maken van deze internetsite geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7) Nieuwe ontwikkelingen
7.1 De tekst van deze Site Voorwaarden kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

8) Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op de AGZ internetsite is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die niet in der minne worden geregeld, zullen worden beslecht door de te Utrecht, Nederland, bevoegde rechter.

8.2 Indien enige bepaling van deze Site Voorwaarden nietig is, respectievelijk nietig wordt verklaard, blijven de Site Voorwaarden voor het overige in stand.

Contact met AGZ

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Bel met AGZ: 030 307 4960

E-mail met AGZ: info@agz.nl

contact met agz

Hebt u een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.
U ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK