Ingevolge art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) dient een accountantsorganisatie te beschikken over een klokkenluidersregeling. Hier leest u de regeling voor Accountants voor de gezondheidszorg B.V. (AGZ).

Direct een melding doen

Waarvoor is de regeling bedoeld?
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

  • handelingen die leiden tot strafbare feiten door Accountants voor de gezondheidszorg B.V. of haar medewerkers;
  • alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door Accountants voor de gezondheidszorg B.V. of haar medewerkers;
  • alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Accountants voor de gezondheidszorg B.V. of haar medewerkers;
  • (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
  • (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
  • en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van Accountants voor de gezondheidszorg B.V. dan wel haar medewerkers, kan gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling.

Procedure
Als er sprake is van een situatie die onder deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon via het meldingsformulier. Externe derden kunnen dit formulier ook gebruiken om een melding te doen.

De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn zijn melding in behandeling wordt genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.

Als er sprake is van een situatie genoemd onder 1 en 5, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directeur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.

Als er sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.

Bij het informeren van de directeur en compliance officer als bedoeld in de punten 4 en 5 maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.

De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet wordt gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder wordt geïnformeerd over de afwerking van zijn melding. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

De directie van Accountants voor de gezondheidszorg B.V. garandeert dat meldingen van medewerkers aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van negatieve invloed zijn op zijn/haar functioneren binnen de organisatie, dan wel zijn/haar carrière.

Naar het meldingsformulier voor de klokkenluidersregeling

Contact met AGZ

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Bel met AGZ: 030 307 4960

E-mail met AGZ: info@agz.nl

contact met agz

Hebt u een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.
U ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK